zebrania

  • brak zaplanowanych zebrań

archiwum

losowy obrazek

statut

Regulamin
Koła Naukowego Inżynierii Materiałowej „Wakans”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej „Wakans” zwane jest dalej Kołem.

§2

Siedzibą Koła jest Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa.

§3

W kontaktach międzynarodowych Koło używa nazwy „Wakans” Materials Science and Engineering Students Research Group.

§4

Koło działa przy Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ul. Wołoska 141.

§5

Koło działa przy Politechnice Warszawskiej.

§6

Koło korzysta z osobowości prawnej Politechniki Warszawskiej.

Rozdział II

Cele i środki działania

§7

Celem koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem nauk technicznych oraz popularyzacja indywidualnych osiągnięć członków Koła w powyższym zakresie.

§8

Cele powyższe Koło realizuje przez:

1. udział w badaniach i pracach naukowych,

2. organizowanie seminariów, konferencji, odczytów, debat związanych z działalnością Koła oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty,

3. organizowanie spotkań z firmami związanymi z inżynierią materiałową,

4. współpracę z uczelniami oraz innymi jednostkami w kraju i za granicą w sprawach związanych z realizacją zadań Koła,

5. organizowanie szkoleń i treningów interpersonalnych dla członków Koła.

Rozdział III

Członkostwo w Kole

§9

Koło tworzą członkowie:

1. aktywiści

2. zwyczajni

3. honorowi

§10

Członkiem aktywistą i zwyczajnym Koła może zostać każdy student Politechniki Warszawskiej zainteresowany realizacją celów Koła.

§11

Status członka aktywisty otrzymuje się po wypełnieniu deklaracji członka aktywisty, wg wzoru deklaracji uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Koła (Załącznik nr 1) oraz pozytywnym przebyciu rozmowy z członkiem Zarządu odpowiedzialnym za politykę personalną.

§12

Członkostwo zwyczajne przyznaje Zarząd Koła (zwany dalej „Zarządem”). Deklaracja członka zwyczajnego (Załącznik nr 2) składana jest przez kandydata na ręce członka Zarządu odpowiedzialnego za politykę personalną Koła po minimum dwumiesięcznym okresie działalności w charakterze członka aktywisty. Członkostwo jest przyznawane na podstawie pozytywnie rozpatrzonego przez Zarząd wniosku.

§13

Członkami honorowymi Koła mogą być absolwenci PW lub zatrudnieni w niej nauczyciele akademiccy, a także inne osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju Koła.

§14

Członkostwo nabywa się na mocy decyzji Zarządu Koła

§15

Członek Zwyczajny Koła ma prawo:

1. czynnego uczestniczenia w pracach Koła,

2. korzystania, podczas realizacji celów Koła, z pomocy pracowników naukowych Wydziału Inżynierii Materiałowej,

3. reprezentowania Koła w Samorządzie Studentów PW, na Wydz. Inżynierii Materiałowej oraz na zewnątrz, a także działania w jego imieniu, po uzyskaniu upoważnienia od Zarządu

4. składania wniosków w imieniu Koła lub na projekt organizowany przez Koło do dowolnej Komisji Samorządu Studentów PW, pod warunkiem akceptacji wniosku przez Prezesa Koła

5. udziału w Walnym Zebraniu,

6. udziału w głosowaniach podczas spotkań Koła

7. czynnego i biernego prawa wyborczego.

§16

Członek aktywista Koła posiada prawa:

1. wymienione w § 15 pkt. 1, 2

2. udziału w Walnym Zebraniu z głosem doradczym

§17

Członek Koła ma obowiązek:

1. przestrzegać postanowień Regulaminu Koła oraz uchwał jego organów,

2. terminowo wywiązywać się z powierzonych prac,

3. dbać o dobro Koła oraz godnie reprezentować społeczność akademicką PW.

§18

Członkostwo, z wyłączeniem honorowego, ustaje na skutek:

1. dobrowolnego wystąpienia poprzez złożenie na ręce Zarządu pisemnej rezygnacji

2. wykluczenia dokonanego w drodze uchwały Walnego Zebrania:

2.a. na wniosek Zarządu w przypadku postępowania członka Koła niezgodnego z regulaminem Koła, Statutem PW lub w inny sposób nie dający się pogodzić z obowiązkami studenta PW

2.b. na wniosek Zarządu w przypadku nieaktywności w pracach Koła

2.c. na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Koła

3. wykreślenia dokonanego przez Zarząd w przypadku

3.a. ukończenia przez członka Koła studiów magisterskich

3.b. skreślenia członka Koła z listy studentów Politechniki Warszawskiej

Rozdział IV

Władze Koła

§ 18

Organami Koła są:

1. Zarząd liczący 5 osób,

2. Walne Zebranie.

§ 19

Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Zarząd jest wybierany na okres 1 roku.

§ 20

Zarząd wybiera ze swego składu Przewodniczącego (Prezesa Koła). Pozostali członkowie zarządu pełnią funkcję Vice-prezesów Koła.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy:

1. reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni i poza Uczelnią,

2. organizowanie i kierowanie pracą Koła,

3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

4. dysponowanie środkami finansowymi Koła

5. zatwierdzanie przyjęcia nowych członków oraz prowadzenie ewidencji członków koła.

§ 22

Ustępujący Zarząd ma obowiązek przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności i rozliczenia finansowego z uzyskanych środków i sposobu ich wydatkowania podczas swojej kadencji.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. określanie kierunków pracy Koła,

2. wybór i odwołanie Zarządu.

§ 24

Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku. Nadzwyczajne Walne Zabranie zwołać może także co najmniej 40 % członków Koła.

§25

O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia członków Koła z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§ 26

Do prawomocności posiedzenia Walnego Zgromadzenia niezbędna jest obecność co najmniej połowy zwyczajnych członków Koła. Podczas głosowania członkowie aktywiści oraz honorowi posiadają wyłącznie głos doradczy.

W przypadku stwierdzenia zbyt niskiej frekwencji Zarząd, w trybie zgodnym z paragrafem 25, ogłasza drugi termin Walnego Zgromadzenia, podczas którego Walne Zgromadzenie władne już jest podejmować prawomocne uchwały, bez względu na ilość obecnych członków.

§ 27

Opiekunowie Naukowi sprawują w imieniu Politechniki Warszawskiej pieczę nad działalnością Koła,

a w szczególności:

1. udzielają merytorycznej pomocy w formułowaniu prac podejmowanych przez Koło,

2. akceptują wydatkowanie środków finansowych przyznanych przez Uczelnię na działalność Koła.

§ 28

Uchwały lub jednoosobowe decyzje organów Koła mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem PW oraz gdy naruszają interes Uczelni.

Rozdział V

Majątek i fundusze Koła

§ 29

Dla realizacji swoich celów Koło korzysta z:

1. środków finansowych przyznanych przez Uczelnię z jej budżetu,

2. darowizn przekazywanych na konto Uczelni na rzecz działalności Koła,

3. wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto Uczelni na podstawie umów zawieranych przez Uczelnie z innymi podmiotami.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 30

Rozwiązanie Koła następuje w drodze:

1. uchwały Walnego Zebrania,

2. uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej podjętej na wniosek Rektora Politechniki Warszawskiej, jeżeli w działalności koła rażąco lub uporczywie są naruszane przepisy ustawowe, statut uczelni lub regulamin koła.

3. wykreślenia z rejestru, gdy Zarząd nie dopełnia obowiązków związanych z Rejestrem Kół Naukowych.

§ 31

Zmianę Regulaminu uchwala Walne Zebranie na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Opiekuna Naukowego. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Rektora.

§ 32

Dodatkowe dokumenty regulujące zasady funkcjonowania na drodze uchwały są zatwierdzanie i obowiązują na mocy decyzji podjętej przez Walne Zebranie.

Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej Wakans wszystkie prawa zastrzeżone 2013