zebrania

  • brak zaplanowanych zebrań

archiwum

losowy obrazek

projekty

Korozja w biopaliwach z Constellium

Wysokie ceny ropy naftowej oraz zaostrzające się wymagania stawiane silnikom spalinowym, co do m.in. emisji CO2, zmusiły konstruktorów i badaczy do znalezienia sposobu ograniczenia zużycia paliwa. Jednym ze sposobów zmniejszenia spalania jest dodanie do benzyny od kilku do kilkunastu procent etanolu. Obecność alkoholu (i wody) w paliwie stwarza ryzyko korozji elementów silnika i układu paliwowego, co jest szczególnie niebezpieczne jeśli części mające bezpośredni kontakt z paliwem są wykonane z aluminium. Producent wyrobów aluminiowych francuska firma Constellium, zbierając informacje o korozji aluminium w biopaliwach, zaproponowała KNIM Wakans współpracę dotyczącą prowadzenia badań korozyjnych. W wyniku prowadzonych prób i testów zostanie zbadany wpływ m.in. składu i stanu materiału (odkształcony i zrekrystalizowany), stężenia etanolu, czasu i temperatury na szybkość i stopień zachodzącej degradacji. Uzyskane wyniki mogą pozwolić na racjonalny dobór materiału na elementy układu paliwowego samochodów i stwarzają szanse przemysłowej aplikacji.
(inż. Maciej Giżyński, inż. Anna Jastrzębska, Łukasz Jońca, Paula Łada)

Badanie reaktywności żywic fenolowo-formaldehydowych, stosowanych jako składniki klejów polichloroprenowych

Temat został podjęty na potrzeby przedsiębiorstwa zajmującego się wytwarzaniem klejów polichloroprenowych z zastosowaniem żywic fenolowo-formaldehydowych. Badania przeprowadzone w ramach realizacji określonego zagadnienia, miały na celu opracowanie najlepszej metody oznaczania reaktywności żywic fenolowych. Badaniom poddano trzy różne żywice fenolowo-formaldehydowe. Przeprowadzono różnicową analizę termiczną (DSC), obserwacje w podwyższonych temperaturach na podstawie normy ISO 8987 2007 oraz badania lepkości z zastosowaniem reometru ARES. Najlepszą metodą, określającą przydatność żywic jako składniki klejów polichloroprenowych, okazała się ostatnia z wymienionych. Badania reologiczne pozwoliły na wyraźne wyodrębnienie najlepszej z badanych żywic.
Podziękowania dla dr inż. Joanny Ryszkowskiej za pomoc przy realizacji pracy i wsparcie merytoryczne.
(Izabela Osica)

Recykling materiałów elektronicznych

Celem projektu było uzyskanie granulatu polimetalicznego przez zmielenie elementów zużytego sprzętu elektronicznego oraz analiza składu chemicznego tego proszku.

Praca polegała na zebraniu i ręcznym demontażu zużytych telefonów komórkowych. Następnie wyizolowaniu płytek z obwodami drukowanymi. Podobnie przeprowadzono demontaż płyt/kart komputerowych, z których „wycięto” wybrane obszary. W dalszej części wszystkie płytki zostały pocięte na mniejsze kawałki i zmielone.
Uzyskany proszek poddano analizie składu chemicznego/fazowego metodami: XRD (rentgenowska dyfrakcyjna analiza fazowa), EDS na SEM (energodyspersyjna mikroanaliza rentgenowska) oraz LA –ICP –MS (spektrometria masowa w plazmie indukcyjnie sprzężonej z wykorzystaniem ablacji laserowej).
Badania potwierdziły obecność metali szlachetnych w złomie elektronicznym. Dodatkowo wyznaczono wielkość cząstek proszku i pętlę histerezy, gdyż zawierał on frakcję magnetyczną.
(Mateusz Szymański)

Gadżet PW - wskaźnik laserowy

Opracowany projekt „gadżetu” jest wariacją na temat kieszonkowego wskaźnika laserowego. Ów projekt różni się jednak znacząco od tego typu akcesoriów dostępnych w ogólnej sprzedaży. Dotyczy to głównie sposobu jego włączania, jak i przełączania między funkcją lasera i latarki. Dobrze widoczne litery „PW”, będące zarazem elementem „układanki” uruchamiającej cały układ, wyraźnie identyfikują tę konstrukcję z Politechniką Warszawską. Wymiary tego urządzenia oraz możliwość przypięcia łańcuszka do kluczy pozwalają na użycie go w funkcji breloczka.
Jednocześnie projekt został tak skonstruowany, aby jego ewentualna produkcja nie wymagała zbyt dużych nakładów pieniężnych ani technologicznych.
Projekt zakłada także wykorzystanie standardowych diod laserowych oraz LED – możliwych do nabycia w stosunkowo niskiej cenie.
(Łukasz Jońca)

http://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Aktualnosci/Wyniki-konkursu-Gadzet-Politechniki-Warszawskiej

Badanie wytrzymałości płytek do osteosyntezy

Celem badań była porównawcza ocena wytrzymałości przykładowych mocowań płytek używanych do osteosyntezy. W tym celu zaprojektowany został uchwyt do maszyny wytrzymałościowej MTS Q-Test, który ma symulować pracę takich płytek zamocowanych w kącie żuchwy.
Projekt realizowany wspólnie ze studentami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
(Karol Ćwieka, Krzysztof Adamczyk, Piotr Kwaśniak)

Lewitująca Magnetyczna Kolejka Nadprzewodnikowa

Celem projektu było wykonanie Lewitującej Magnetycznej Kolejki Nadprzewodnikowej wykonanej z nadprzewodnika wysokotemperaturowego lewitującego nad zamkniętym, owalnym torem zbudowanym z magnesów stałych.
(Marcin Trzciński)

Cena czy jakość? Ile warte są tanie wiertła?

Celem przeprowadzonych badań było określenie jakości wierteł do metali, na których naniesione zostało oznaczenie HSS. Badaniom poddane zostały wiertła różnych producentów, a ich ceny wynosiły od ~0,6 do 18 zł. Za wiertła dobrej jakości uznano te, które spełniły wszystkie stawiane im wymagania:
• spełniły kryteria próby zużyciowej,
• twardość zgodną z wymaganiami normy (powyżej 62 hr_thinC na ¾ długości ostrza) [1],
• strukturę charakterystyczną dla stali szybkotnącej po prawidłowej obróbce cieplnej,
• skład chemiczny odpowiedni dla stali szybkotnącej [2].
Wyniki pozwalają na przeanalizowanie ekonomiki używania wierteł z różnych zakresów cenowych, oceny ich jakości w zależności od kraju ich pochodzenia oraz wysnucie ogólnych wniosków pozwalających na zwiększenie szansy kupienia wiertła o dobrej jakości.
(Alicja Bałkowiec, Paweł Prusko)

Wystawa struktur metalograficznych „Oczami Hefajstosa”

Wystawa zaliczana jest do projektów popularno naukowych. Przedmiotem prezentacji były struktury metalograficzne.
Jak wyglądają mikrostruktury i czemu chcemy je pokazywać? Zdjęcia mikrostruktur wykonane przy użyciu odpowiednich technik, tj. obserwacja w świetle spolaryzowanym, przyjmują bardzo ciekawą kolorystykę. Zarys mikrostruktury jest zawsze taki sam charakterystyczny dla danego materiału i jego technologii wytwarzania.
Choć dąży się do tego, aby materiały były jak najbardziej jednorodne, to obserwując próbki pobrane z różnych części elementów, nigdy nie napotkamy identycznie wyglądających fragmentów struktury. Przy czym zdarza się, że napotykamy na obiekty o zadziwiających kształtach i rozmiarach, które poruszają naszą wyobraźnie, lecz najczęściej są to niebezpieczne dla materiału wtrącenia innych pierwiastków.
Pokazując struktury studentom Akademii Sztuk Pięknych spotykaliśmy się z pytaniami: Kto to namalował? Jedyną odpowiedzią na to pytanie jest: Człowiek, ale przy użyciu sił natury.
(Karol Wąsik)

Bąbelkowy model dyslokacji Bragga – Nye

Bąbelkowy model dyslokacji Bragga – Nye jest projektem polegającym na skonstruowaniu przyrządu obrazującego Zachowanie się atomów we wnętrzu materiału podczas odkształcenia plastycznego. Pomysł ten został zrealizowany przez Panów Bragga oraz Nye na początku 20 wieku. Wartość dydaktyczną zrealizowanego przedsięwzięcia zwiększa fakt, iż mechanizmów zachowania się atomów oraz defektów w materiale podczas odkształcania nie jesteśmy w stanie oglądać za pomocą aparatury badawczej dostępnej obecnie na świecie. Wyniki projektu były prezentowane na II Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Koła Naukowe Kuźnią talentów” na PW w kwietniu 2007.
(Witold Tatkiewicz)

Bąbelkowy model dyslokacji Bragga Neya
Bąbelkowy model dyslokacji Witek Tatkiewicz w TVPW


Badanie wytrzymałości wkładów koronowych (uzupełnień ubytków zębowych)

Projekt zrealizowany we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, finansowany ze środków WUM.

Badanie wytrzymałości płytek do osteosyntezy, wykonanych ze stopów tytanu, powiązane z przeprowadzeniem ekspertyzy wyjaśniającej powody jej przedwczesnego pęknięcia w warunkach pracy.

Projekt rozpoczęty w 2008, zakończony w kwietniu 2009, realizowany wspólnie ze studentami WUM, finansowany ze środków WUM.
(Przemysław Gajownik, Marta Szańkowska, Katarzyna Łubkowska)

Próba wytworzenia ferrofluidu - koloidalnej zawiesiny nanocząstek magnetytu w nafcie

Projekt rozpoczęty na początku roku 2008, w którym studenci próbują otrzymać koloidalną zawiesinę nanocząstek magnetytu w oleju lub nafcie poprzez użycie technologii dostępnych na Wydziale Inżynierii Materiałowej.
Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej Wakans wszystkie prawa zastrzeżone 2013